Συμβιβασμός αδικημάτων

88.-(1) Με εξαίρεση την περίπτωση ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με τα εδάφια (3), (4) και (5) του το άρθρο υ 89(3), (4) και (5) του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη, το οποίο ή η οποία ήθελε διαπραχθεί, ή για το οποίο ή την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από κάποιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση ή παράβαση των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, με όρους που καθορίζονται από αυτόν, κατά την κρίση του, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από το πρόσωπο αυτό χρηματική πληρωμή, η οποία δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία όπως αναφέρεται πιο πάνω για το αδίκημα ή την πράξη αυτή.

(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στο Διευθυντή, απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το αδίκημα ή την πράξη αυτή εναντίον του προσώπου που συμβιβάσθηκε, αν δε αυτός τελεί υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερος.