Εξουσία για τελωνειακή δίωξη

87.-(1) Οι ποινικές διώξεις για αδικήματα κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας ή της άλλης νομοθεσίας, καθώς και οποιαδήποτε διαδικασία για είσπραξη των δασμών, φόρων, ή χρηματικών ποινών ή για την κήρυξη εις δήμευση σκαφών ή άλλων μεταφορικών μέσων ή εμπορευμάτων, αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ως «τελωνειακές διώξεις» και ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(2) Η τελωνειακή δίωξη ασκείται στο όνομα του Διευθυντή σε όλα τα Δικαστήρια. Σε περίπτωση έφεσης, όταν η εφεσιβαλλόμενη απόφαση αφορά δασμό ή και φόρο ή πρόστιμο εναντίον σκάφους ή μεταφορικού μέσου ή εμπορευμάτων, το πρόσωπο που καταχώρησε κατάθεσ έφεση πρέπει όπως, για όσο χρόνο η έφεση εκκρεμεί, να καταθέσει στο Δικαστήριο το πληρωτέο, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ποσό, εκτός αν το δικαστήριο που εκδικάζει την έφεση διατάξει διαφορετικά.

(3) Μάρτυρας ο οποίος εμφανίζεται για λογαριασμό του Διευθυντή ή όταν ο Διευθυντής εμφανίζεται ως μάρτυρας σε τελωνειακή δίωξη, δεν υποχρεώνεται να αποκαλύψει το γεγονός ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία ή τη φύση της ή το όνομα του προσώπου που έδωσε σε αυτόν την πληροφορία.