Αδικήματα αναφορικά με το Διευθυντή, τους εξουσιοδοτημέ-νους λειτουργούς, κ.τ.λ

89.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, για να πετύχει είσοδο σε οποιοδήποτε οίκημα, ή για να πετύχει ή προκαλέσει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, ή για οποιοδήποτε άλλο από τα πιο πάνω παράνομο σκοπό, αντιποιείται το όνομα, χαρακτηρισμό ή ιδιότητα του Διευθυντή, λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου λειτουργού, προσώπου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινική ευθύνη, την οποία δυνατό να υπέχει, σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εντολή ή άλλη γραπτή εξουσιοδότηση του Διευθυντή, καλείται από το Διευθυντή όπως την επιστρέψει ή να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την εντολή ή εξουσιοδότηση και παραλείπει να το πράξει εντός της καθορισμένης από το Διευθυντή προθεσμίας, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι διακόσια ευρώ (€200)· αν δε η παράλειψη εξακολουθήσει και μετά την καταδίκη του, αυτός είναι ένοχος κατ’ εξακολούθηση διαπραττόμενου ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι είκοσι ευρώ (€20) για κάθε ημέρα που εξακολουθεί η παράλειψη.

(3) Αν ο Διευθυντής, λειτουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένος πρόσωπο λειτουργός -

(α) άμεσα ή έμμεσα ζητήσει ή λάβει, σχετικά με οποιαδήποτε από τα καθήκοντά του, πληρωμή ή κάθε άλλης φύσης αμοιβή, χρηματική ή μη, ή οποιαδήποτε υπόσχεση ή εξασφάλιση τέτοιας πληρωμής ή αμοιβής, την οποία αυτός δεν δύναται με βάση το νόμο να απαιτήσει ή να λάβει· ή

(β) συνάψει ή συναινέσει στη σύναψη συμφωνίας, όπως πράξει κάτι ή παραλείψει να πράξει, επιτρέψει, συγκαλύψει ή ανεχθεί πράξη που αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και που επάγεται την καταδολίευση της Δημοκρατίας ή που είναι άλλως πως παράνομη,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) άμεσα ή έμμεσα προσφέρει ή παρέχει στο Διευθυντή ή οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο λειτουργό οποιαδήποτε πληρωμή ή κάθε άλλης φύσης αμοιβή, χρηματική ή μη, ή οποιαδήποτε υπόσχεση ή εξασφάλιση τέτοιας πληρωμής ή αμοιβής· ή

(β) προτείνει ή συνάπτει συμφωνία με το Διευθυντή, λειτουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

για να τον πείσει να πράξει ή να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, ή να επιτρέψει, συγκαλύψει ή ανεχθεί οποιαδήποτε πράξη που αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και που επάγεται καταδολίευση της Δημοκρατίας ή που είναι άλλως πως παράνομη, ή άλλως πως να πράξει κάτι κατά παρέκκλιση των καθηκόντων του, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

( 5) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) παρακωλύει, παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή παράνομα επιτίθεται εναντίον προσώπου που ασχολείται προσηκόντως με την άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας, που έχει ανατεθεί σε αυτό σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή εναντίον προσώπου που προστρέχει σε βοήθειά του· ή

(β) πράττει οτιδήποτε, το οποίο παρακωλύει ή αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της παραλαβής αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, της διεξαγωγής επιθεώρησης για εξεύρεση εμπορευμάτων, υποκείμενων εις δήμευση ή της διεξαγωγής έρευνας για ανεύρεση στοιχείων αποδεικτικών διάπραξης ποινικού αδικήματος, ή την παρεμπόδιση κατακράτησης, κατάσχεσης ή μεταφοράς των εν λόγω αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, εμπορευμάτων ή αποδεικτικών στοιχείων από το Διευθυντή, λειτουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο· ή

(γ) αποσπά, επάγει ζημιά ή καταστρέφει οποιαοδήποτε τέτοια αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, εμπορεύματα ή αποδεικτικά στοιχεία ή πράττει κάτι που αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της προσαγωγής πειστηρίων ή μαρτυρικής κατάθεσης για το νόμιμο ή μη τέτοιας παραλαβής, επιθεώρησης, έρευνας ή κατάσχεσης· ή

(δ) παρεμποδίζει την κράτηση οποιουδήποτε προσώπου από πρόσωπο που ενεργεί προσηκόντως όπως πιο πάνω ή απελευθερώνει πρόσωπο που κρατείται προσηκόντως,

ή οποιοδήποτε πρόσωπο αποπειράται να πράξει οτιδήποτε από τα πιο πάνω, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή, μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας στη Δημοκρατία επιτρέπουν ή απαιτούν την αποκάλυψη εμπιστευτικών στοιχείων ή πληροφοριών, οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 78(8) αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.