Έγκριση εργασιών σε σχέση με φόρτωση, εκφόρτωση φορτίου

23.-(1) Εργασίες, που αφορούν φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφόρτωση και γενικά διακίνηση φορτίου ή μέρους φορτίου πλοίων ή αεροσκαφών, επιτρέπονται μόνο με έγγραφη άδεια του Διευθυντή.

(2) Η άδεια εκδίδεται από το Διευθυντή και αφορά συγκεκριμένη περίπτωση και εργασία και για χρονική περίοδο και προβλέπει την παρουσία ή μη εξουσιοδοτημένου λειτουργού κατά την εκτέλεση αυτής.