Διατάξεις αναφορικά με τα εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Καταναλώσεως Νομοθεσίας και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας, καθώς και της συναφούς σχετικής Ενωσιακής Νομοθεσίας, επιτρέπεται η παράδοση εμπορευμάτων χωρίς την καταβολή των αναλογούντων δασμών ή και φόρων που προορίζονται για εφόδια πλοίων και αεροσκαφών υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει -

(α) την ποσότητα και περιγραφή των εμπορευμάτων, τα οποία είναι δυνατό να μεταφερθούν με πλοίο ή αεροσκάφος ως εφόδια.

(β) την περιγραφή και κατηγορία του πλοίου ή του αεροσκάφους στο οποίο είναι δυνατό να μεταφέρονται εμπορεύματα ως εφόδια·

(γ) την απαιτούμενη άδεια προμήθειας και μεταφοράς των εμπορευμάτων που προορίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α), πιο πάνω,τη διαδικασία που θα ακολουθείται για την προμήθειά τους, αν υπόκεινται σε δασμό ή και φόρο ή όχι, ως προς το δασμό ή και φόρο που καταβλήθηκε και αν ενδείκνυται υπό τις περιστάσεις επιστροφή του δασμού ή και φόρου που καταβλήθηκε·

(δ) τη μεταχείριση των πλεονασμάτων εφοδίων για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· και

(ε) οποιανδήποτε άλλη λεπτομέρεια η οποία είναι αναγκαία για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος άρθρου.