Άδεια απόπλου πλοίων και αναχώρησης αεροσκαφών

21.-(1) Εκτός όπως ήθελε επιτρέψει ο Διευθυντής, απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου ή η αναχώρηση αεροσκάφους από οποιοδήποτε λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα από τον οποίο αρχίζει ο πλους ή η πτήση ή στον οποίο ήθελε προσεγγίσει ή προσγειωθεί κατά τη διάρκεια του πλου ή της πτήσης εκτός της Δημοκρατίας, μέχρις ότου του εκδοθεί άδεια για τον απόπλου του πλοίου ή αναχώρηση του αεροσκάφους από το Διευθυντήστο λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα αυτό:

Νοείται ότι, μέχρι την υποβολή αιτήματος για άδεια απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους, τα εμπορεύματα απαγορεύεται να φορτωθούν ή να μεταφερθούν για φόρτωση προς εξαγωγή ή για χρήση ως εφόδια τα εμπορεύματα, παρά μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή και από χώρους που ελέγχονται από το Τμήμα Τελωνείων.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει -

(α) καθόσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης άδειας απόπλου πλοίου ή αναχώρησης αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο αυτό·

(β) καθόσον αφορά στα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσαχθούν και σ τα στοιχεία τα οποία πρέπει να παρασχεθούν από το πρόσωπο που ζητά την άδεια αυτή.

(3) Όταν αιτείται η παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, για τον απόπλου οποιουδήποτε πλοίου, το οποίο αποπλέει χωρίς φορτίο ή δεν φέρει σε αυτό άλλα εμπορεύματα εκτός από τα εφόδια, τις αποσκευές των επιβατών που μεταφέρει ή κενά επιστρεφόμενα δοχεία που δεν αποδίδουν ναύλο ή κέρδος, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός Διευθυντής εκδίδει μετά από αίτηση του πλοιάρχου, άδεια απόπλου όπως ως αν αυτό ήταν κενό φορτίου.