Υποβολή δηλωτικού φορτίου αεροσκαφών

20.-(1) Ο κυβερνήτης αεροσκάφους που προέρχεται από αερολιμένα εκτός της Δημοκρατίας ή αναχωρεί από αερολιμένα της Δημοκρατίας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, υποβάλλει στο Διευθυντή, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 17του παρόντος Νόμου, το δηλωτικό φορτίου.

(2) Το δηλωτικό υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και με τον τρόπο, ο οποίος δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο, όπως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει. Ο Διευθυντής δύναται επίσης να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής του δηλωτικού καθώς και ειδικότερες διαδικασίες και διατυπώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες και περιπτώσεις που αφορούν την κατάθεση του δηλωτικού:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητά και την επίδειξη ή προσκόμιση κάθε σχετικού με το δηλωτικό εγγράφου.