Προσόρμιση πλοίου για λόγους ανώτερης βίας

19. Στην περίπτωση κατά την οποία πλοίο, για λόγους ανώτερης βίας, προσορμίζεται και έχει ανάγκη επισκευής, ο πλοίαρχος, αφού φροντίσει για τις διατυπώσεις περί δηλωτικών, μετά από άδεια του Διευθυντή, είναι δυνατόν να εκφορτώσει και να εναποθέσει τα εμπορεύματα του πλοίου σε χώρους που εγκρίνονται από το Διευθυντή.