Γνωστοποίηση της άφιξης πλοίου

18. Οι ναυτικοί πράκτορες ή οι αντιπρόσωποι των πλοίων υποχρεούνται να γνωστοποιούν γραπτώς στο τελωνείο, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες, πριν από τον κατάπλου του πλοίου, την επικείμενη άφιξη, παρέχοντας κάθε αναγκαία συναφή πληροφορία που είναι δυνατόν δύναται να ζητηθεί από το Διευθυντή:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε αναφορά στο παρόν άρθρο σε γραπτή γνωστοποίηση περιλαμβάνει και τη γνωστοποίηση με μηχανογραφημένο ή ηλεκτρονικό μέσο.