Υποβολή δηλωτικού πριν από τον απόπλου

17.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει όπως ο πλοίαρχος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού υποχρεούται, πριν από τον απόπλου από το λιμένα του πρώτου κατάπλου, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15, να υποβάλει στο Διευθυντή δηλωτικό:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να καθορίσει την πιο πάνω υποχρέωση και όταν το πλοίο δεν φέρει φορτίο.

(2) Ο πλοίαρχος μετά τον κατάπλου σε δεύτερο λιμένα της Δημοκρατίας υποβάλλει στο Διευθυντή, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 15, δηλωτικό του φορτίου.

(3) Το δηλωτικό υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και με τον τρόπο, ο οποίος δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο, όπως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει. Ο Διευθυντής δύναται επίσης να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής του δηλωτικού καθώς και ειδικότερες διαδικασίες και διατυπώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες και περιπτώσεις που αφορούν την υποβολή του δηλωτικού:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να ζητά και την επίδειξη ή προσκόμιση κάθε σχετικού με το δηλωτικό εγγράφου.