Υποβολή δηλωτικού φορτηγών, επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων

16. Το δηλωτικό των φορτηγών, επιβατικών και οχηματαγωγών πλοίων επιτρέπεται να υποβάλλεται στο Διευθυντή και από τους ναυτικούς πράκτορες, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το εδάφιο (1) του το άρθρο υ 15(1) και να περιλαμβάνει μόνο τα εμπορεύματα που προορίζονται για το λιμένα κατάπλου. Τα οχήματα διεθνών μεταφορών, που διακινούνται δια των παραπάνω πλοίων και μεταφέρουν εμπορεύματα που καλύπτονται από τίτλο διεθνούς διαμετακόμισης, περιλαμβάνονται στο δηλωτικό ξεχωριστά, για κάθε όχημα.