Υποβολή δηλωτικού κατά τον κατάπλου

15.-(1) Ο πλοίαρχος κάθε πλοίου που καταπλέει σε λιμένα της Δημοκρατίας ή βρίσκεται αγκυροβολημένο εντός των χωρικών υδάτων για οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και λόγω ανώτερης βίας, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, οφείλει να υποβάλει στο Διευθυντή δηλωτικό του φορτίου εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τον κατάπλου και πάντως πριν από τον απόπλου:

Νοείται ότι, η πιο πάνω υποχρέωση υφίσταται και όταν το πλοίο δεν φέρει φορτίο.

(2) Η υποβολή δηλωτικού δύναται να μην απαιτείται όταν πρόκειται για πλοίο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια τακτικής γραμμής και σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις ήθελε εγκρίνει ο Διευθυντής.

(3) Μέχρι την υποβολή του δηλωτικού, τα εμπορεύματα απαγορεύεται να εκφορτωθούν, παρά μόνο μετά από έγκριση του Διευθυντή και στους χώρους που ελέγχονται από το Τμήμα Τελωνείων.

(4) Το δηλωτικό υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο και με τον τρόπο, ο οποίος δύναται να είναι και με μηχανογραφημένη μέθοδο, όπως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί και την επίδειξη ή προσκόμιση κάθε σχετικού με το δηλωτικό εγγράφου.

(5) Ο πλοίαρχος δεν υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων του άρθρου αυτού, όταν το πλοίο, χωρίς να ελευθεροκοινωνήσει, αποπλέει πριν να περάσει η προθεσμία που ορίζεται από το εδάφιο (1).

(6) Ο Διευθυντής δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίσει τη διαδικασία υποβολής του δηλωτικού καθώς και ειδικότερες διαδικασίες και διατυπώσεις, που αφορούν την υποβολή του δηλωτικού για :συγκεκριμένες κατηγορίες και περιπτώσεις.