Υποχρεώσεις πλοίων και αεροσκαφών

14. Οποιαδήποτε πλοία ή αεροσκάφη ανεξαρτήτως χωρητικότητας ή προέλευσης υποχρεωτικά καταπλέουν, αφικνούνται ή αναχωρούν σε ή από λιμένα όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 ή τελωνειακό αερολιμένα όπως καθορίζεται στο άρθρο 13 ανάλογα με την περίπτωση, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρμόδιο τελωνείο, και απαγορεύεται να καταπλεύσουν, αφιχθούν ή αναχωρήσουν σε ή από λιμένα όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 ή τελωνειακό αερολιμένα όπου δεν υπάρχει αρμόδιο τελωνείο, ή απαγορεύεται δε να φορτώσουν ή εκφορτώσουν εμπορεύματα από ή σε τόπους που δεν έχουν εγκριθεί από το Διευθυντή.