Απαγορεύσεις

24.-(1) Οποιαδήποτε υποκείμενα σε τελωνειακές διαδικασίες ή σε δασμούς και φόρους εμπορεύματα απαγορεύεται να εκφορτωθούν από οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο σε μη εγκεκριμένο από το αρμόδιο τελωνείο, σημείο στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.

(2) Ο Διευθυντής δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απαγορεύσει την εξαγωγή ή διακίνηση εμπορευμάτων ΅ε πλοίο ή αεροσκάφος ή να απαγορεύσει σε πλοίο ή αεροσκάφος να μεταφέρει εμπορεύματα προς εξαγωγή ή να διακινεί εμπορεύματα.