Είσοδος και επιθεώρηση σε εγκεκριμένες αποβάθρες και σταθμούς ελέγχου

25. Εξουσιοδοτημένος λειτουργός Ο Διευθυντής δύναται κατά οποιοδήποτε χρόνο να εισέλθει σε εγκεκριμένη αποβάθρα ή σε σταθμό ελέγχου με σκοπό την επιθεώρηση και τον έλεγχό τους και την επιθεώρηση και τον έλεγχο οποιωνδήποτε εμπορευμάτων βρίσκονται σε αυτά κατά το χρόνο αυτό.