Εξουσία εισόδου, επιθεώρησης και ελέγχου λιμένα και τελωνειακού αερολιμένα

26.-(1) Ο υπεύθυνος λιμένα ή τελωνειακού αερολιμένα, οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να εισέρχονται εται οποτεδήποτε στο λιμένα ή στον τελωνειακό αερολιμένα και να , επιθεωρούν και ελέγχουν αυτό και τα οικήματα και εμπορεύματα που βρίσκονται σε αυτό.

(2) Ο υπεύθυνος λιμένα ή τελωνειακού αερολιμένα οφείλει όπως-

(α) τηρεί, με τον τρόπο και τύπο που ήθελε εγκρίνει ο Διευθυντής, κατάσταση εισόδου και εξόδου όλων των πλοίων που καταπλέουν ή αναχωρούν ή των αεροσκαφών που αφικνούνται ή αναχωρούν στον ή από το λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ανάλογα με την περίπτωση·

(β) διαθέτει ή προσκομίζει, όταν απαιτηθεί από το Διευθυντή, την κατάσταση εισόδου και εξόδου όλων των πλοίων ή αεροσκαφών που καταπλέουν ή αφικνούνται ή αναχωρούν από το λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα ανάλογα με την περίπτωση μαζί με οποιοδήποτε έγγραφο που τηρείται στο λιμένα ή τελωνειακό αερολιμένα και αφορά τη διακίνηση των πλοίων και αεροσκαφών. και

(γ) επιτρέπει στο Διευθυντή να λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ή έγγραφο.