Εξουσία λειτουργού για επιβίβαση σε πλοίο ή αεροσκάφος

27.-(1) Κατά τη διάρκεια της παραμονής κάποιου πλοίου εντός των ορίων του λιμένα ή εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Δημοκρατίας ή αεροσκάφους σε τελωνειακό αερολιμένα, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός πρόσωπο,που είναι εντεταλμένος προσηκόντως για την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να επιβιβαστεί στο πλοίο ή αεροσκάφος καθώς και να διενεργήσει έρευνες σε οποιοδήποτε μέρος αυτού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πλοίο ευρίσκεται εντός δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Δημοκρατίας, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ζητά, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπου χρειάζεται, από τον πλοίαρχο όπως φροντίσει για τον κατάπλου του πλοίου εντός λιμένα με σκοπό τον έλεγχό του.

(2) Ο πλοίαρχος πλοίου ή ο κυβερνήτης αεροσκάφους οφείλει οποτεδήποτε να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς να επιβιβάζονται στο πλοίο ή στο αεροσκάφος, να επιθεωρούν και ελέγχουν αυτό, τα εμπορεύματα που πιθανόν να κομίζονται σε αυτό, όπως και όλα τα έγγραφα, που αφορούν το πλοίο ή αεροσκάφος ή τα κομιζόμενα σε αυτά εμπορεύματα ή πρόσωπα: . για το σκοπό αυτό

Νοείται ότι, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε να εισέρχονται σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου ή αεροσκάφους εφόσον παρίσταται ανάγκη για τους σκοπούς της επιθεώρησης και ελέγχου.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να τοποθετήσει εξουσιοδοτημένους λειτουργούς σε οποιοδήποτε πλοίο το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων λιμένα. Για πρόληψη διάπραξης ποινικών αδικημάτων, εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί δύνανται, όταν επιβιβαστούν στο πλοίο, να παραμένουν σε αυτό για φρούρηση, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η φρούρηση και η επιτήρηση του πλοίου ενεργείται με δαπάνη των υπευθύνων αυτού. Ο πλοίαρχος υποχρεούται να παράσχει εύλογο κατάλυμα για τους λειτουργούς αυτούς ή μέσα ασφαλούς επιβίβασης ή αποβίβασης τους των εξουσιοδοτημένων λειτουργών τστο ή από το πλοίο.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των αμέσως προηγούμενων εδαφίων (1), (2) και (3), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε οποιοδήποτε μέρος του πλοίου, το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων οποιουδήποτε λιμένα ή αεροσκάφους εντός του τελωνειακού αερολιμένα και δύναται -

(α) να διατάξει τη σήμανση κάθε εμπορεύματος πριν από την εκφόρτωση του από το πλοίο ή αεροσκάφος.

(β) να κλειδώσει, σφραγίσει, σημάνει ή με άλλο τρόπο εξασφαλίσει τα εμπορεύματα που κομίζονται με το πλοίο ή αεροσκάφος ή οποιοδήποτε χώρο ή δοχείο εντός του οποίου αυτά κομίζονται.

(γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε κλειδωμένο χώρο, εμπορευματοκιβώτιο ή δοχείο, του οποίου τα κλειδιά παρακρατούνται.

(δ) να εξετάσει με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιώντας και μηχανικά μέσα, εμπορεύματα ή οποιοδήποτε χώρο ή δοχείο εντός του οποίου αυτά κομίζονται,

όλα δε τα εμπορεύματα τα οποία βρίσκονται κρυμμένα σε πλοίο ή αεροσκάφος, υπόκεινται εις δήμευση.

(5) Κατά τη διάρκεια παραμονής του πλοίου στο λιμένα, ο Διευθυντής δύναται να απαγορεύσει την άνοδο σε αυτό προσώπων, που δεν έχουν σχέση με τις εργασίες του πλοίου.