Εξουσία απαίτησης για την προσέλευση προσώπου για εξέταση

85. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, αν έχει εύλογη υποψία να πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύεται ότι είναι ενήμερο των γεγονότων ή περιστατικών του αδικήματος, να παραστεί στο γραφείο του ή σε οποιοδήποτε άλλο εύλογο μέρος για να εξεταστεί και να ληφθεί κατάθεση από αυτό σε σχέση με το αδίκημα και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις τουεδαφίου (2), άρθρου 5(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.