Εξουσία πληρωμής αμοιβών

84. Τηρουμένων των εντολών του Υπουργού, καθόσον αφορά το ύψος του ποσού, ο Διευθυντής έχει διακριτική εξουσία να καταβάλλει αμοιβές για οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία κατά την κρίση του χρειάζεται αμοιβής, εντός των πλαισίων της εφαρμογής της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.