Εξουσία προσωπικής έρευνας

83.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο μεταφέρει οποιοδήποτε εμπόρευμα-

(α) το οποίο υπόκειται σε δασμό ή και φόρο, ο οποίος δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν παρασχέθηκε εγγύηση· ή/και

(β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή του οποίου τελεί εκάστοτε σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας,

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ερευνά σωματικά το πρόσωπο και κάθε εμπόρευμα που μεταφέρεται επ’ αυτού.

(2) Πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να διενεργηθεί έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί την προσαγωγή του στον προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που διεξάγει την έρευνα, ο οποίος εξετάζει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η υποψία και αποφασίζει κατά πόσο θα διενεργηθεί η προσωπική  έρευνα ή όχι.

(3) Η έρευνα σε πρόσωπο διενεργείται από ιδίου φύλου εξουσιοδοτημένο λειτουργό.