Αδίκημα σε σχέση με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, αρχείων και στοιχείων

98. Σε περίπτωση που το υπόχρεο για την τήρηση βιβλίων ή αρχείων και στοιχείων πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 120 ή όρους του Διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τιςδύο χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο έτος ή και στις δυο αυτές ποινές.