Παραγραφή

44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η βεβαίωση σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία δεν εκδίδεται μετά την πάροδο έξι ετών από την ημερομηνία γένεσης της άλλης τελωνειακής οφειλής.

(2) Αν έχει απολεσθεί οποιοδήποτε ποσό άλλης τελωνειακής οφειλής ως αποτέλεσμα δόλου, ή εσκεμμένης παράλειψης του υπόχρεου προσώπου, τότε δύναται να εκδοθεί βεβαίωση ως αν η αναφορά σε έξι έτη στο εδάφιο (1) ήταν αναφορά σε δώδεκα έτη.