ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(΄Αρθρο 8(2))

 

 

Ο ΠΕΡΙ

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΑΔΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Αριθμός Μητρώου ʼAδειας
Αρμόδια Αρχή
Αδειούχος Διαχειριστής
Τοποθεσία του Χώρου
Ονομασία Χώρου
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ʼαδειας
Ημερομηνία Λήξης Ισχύος της ʼαδειας

 

 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η αρμόδια αρχή δυνάμει του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου, χορηγεί την παρούσα άδεια στο διαχειριστή για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, ο οποίος ορίζεται ανωτέρω και υποδεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο, υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος.

1. Η άδεια αυτή ισχύει μόνον εφόσον ο ανωτέρω χώρος έχει κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

2. Η άδεια υπόκειται σε τροποποίηση προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με οποιαδήποτε τροποποίηση του Νόμου ή άλλων νόμων που σχετίζονται με τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία του χώρου.

3. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους στη Δημοκρατία.

4. Ο διαχειριστής οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που δύναται να απαιτεί σύμφωνα με το Νόμο.

5. Ο διαχειριστής οφείλει να διαθέτει στην αρμόδια αρχή και όλες τις αρχές της Δημοκρατίας διευκολύνσεις για είσοδο και επιθεώρηση του χώρου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

6. Ο διαχειριστής οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου της ιδιοκτησίας του διαχειριστή.

7. Η άδεια δεν ισχύει σε κατασκευές, έργα, χώρους ή μέρος αυτών που δεν έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους της Δημοκρατίας.  Ο διαχειριστής οφείλει να αφαιρέσει και απομακρύνει από το χώρο οποιοδήποτε έργο ή κατασκευή για την οποία δεν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες με βάση οποιοδήποτε νόμο άδειες ή εγκρίσεις:

Νοείται ότι αποτελεί παράβαση της άδειας η διαχείριση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε έργου ή μέρους αυτού που βρίσκεται στο χώρο για το οποίο δεν έχουν χορηγηθεί όλες οι πιο πάνω άδειες ή εγκρίσεις.

8. Ο χώρος δεν αποτελεί σημείο εισόδου στη Δημοκρατία.  Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνεται κατά πόσον σκάφη αναψυχής που εισέρχονται στο χώρο έχουν εισέλθει νόμιμα στη Δημοκρατία και να πληροφορεί τις Αρχές της Δημοκρατίας, εάν γνωρίζει ότι οποιοδήποτε σκάφος δεν έχει συμμορφωθεί με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

9. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί το χώρο ευπρεπή, σε καλή κατάσταση, χωρίς να προκαλεί ή ανέχεται να προκαλείται οχληρία ή ρύπανση.

10. Ο διαχειριστής οφείλει να δημοσιοποιεί τους κανόνες διαχείρισης και  λειτουργίας του χώρου, τα τέλη εισόδου και τους τρόπους καταβολής των τελών. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται με την ανάρτηση των κανόνων σε δύο τουλάχιστο περίοπτες θέσεις εντός του χώρου και με την έκδοση και διάθεση εντύπου σε οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει από το διαχειριστή.

11. Ο διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της αρμόδιας αρχής για οποιαδήποτε τροποποίηση των κανόνων διαχείρισης και  λειτουργίας του χώρου, των τελών εισόδου και των τρόπων καταβολής τελών.

12. Ο διαχειριστής οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των σκαφών και όλων των κυρίων των σκαφών.

13. Ο διαχειριστής οφείλει να εισπράττει τα τέλη εισόδου σκαφών χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των σκαφών και όλων των κυρίων των σκαφών.  Ο διαχειριστής  δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή έγκριση για την παροχή ειδικών εκπτώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη και τα σκάφη θαλασσίων αθλημάτων).  Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να δημοσιοποιήσει τις ανωτέρω εκπτώσεις.

14. Ο διαχειριστής οφείλει να έχει αναρτημένο, σε δύο τουλάχιστο περίοπτες θέσεις εντός του χώρου, χάρτη στον οποίο να υποδεικνύονται τα όρια του χώρου και όλα τα έργα που βρίσκονται σε αυτό.

 

Ο χάρτης αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται:

1. Το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο κηρύχθηκε ο χώρος·

2. Ο αριθμός της άδειας διαχείρισης του χώρου· και

3. Τα έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής, η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας και η αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια.

Ο χάρτης πρέπει να έχει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

 

15. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί ανεξάρτητους λογαριασμούς για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία του χώρου και να υποβάλλει αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών ετησίως στην αρμόδια αρχή.

16. Ο διαχειριστής οφείλει να καταβάλλει στην αρμόδια αρχή ετησίως τα  τέλη διαχείρισης του χώρου που καθορίζονται στο Παράρτημα III.

17. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των σκαφών, των κυρίων των σκαφών,  ο χρόνος εισόδου και η διάρκεια παραμονής όλων των σκαφών που εισέρχονται στο χώρο.

Το μητρώο αυτό βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής της Δημοκρατίας.

Η τήρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με την παράγραφο αυτή γίνεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

18. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς όπως καθορίζονται σε προσάρτημα των πρότυπων αυτών όρων.

Στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής, υποδεικνύονται, μεταξύ άλλων, τα όρια του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, τα έργα και οι κατασκευές εντός του χώρου και οι θέσεις όπου παρέχονται υπηρεσίες προς σκάφη αναψυχής.

 

 

Ημερομηνία έκδοσης άδειας:

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιας αρχής: