Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού που παρέχεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

«αιτητής» σημαίνει πρόσωπο που υποβάλει αίτηση με βάση το άρθρο 4·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

«διαχειριστής» σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου˙

«έγκριση εισόδου» σημαίνει έγκριση που παρέχει ο διαχειριστής για είσοδο σκάφους αναψυχής στο χώρο ελλιμενισμού˙

«κύριος του σκάφους» σημαίνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους και περιλαμβάνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνησή του˙

«σκάφος αναψυχής» σημαίνει σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς θαλάσσιας ψυχαγωγίας ή για θαλάσσια σπορ ή για παρεμφερείς σκοπούς, έστω και αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται για να χρησιμοποιείται για σκοπούς εξασφάλισης κέρδους και περιλαμβάνει σκάφος που διενεργεί παράκτιες τουριστικές εκδρομές, δεν περιλαμβάνει όμως σκάφος που χρησιμοποιείται για άλλης μορφής θαλάσσιες μεταφορές˙

«τέλη εισόδου» σημαίνει τέλη που εισπράττει ο διαχειριστής για την είσοδο σκάφους στο χώρο ελλιμενισμού˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τους υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντες˙

«χώρος ελλιμενισμού» ή «χώρος», σημαίνει τμήμα εδάφους που κηρύσσεται ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3.

Κήρυξη χώρου ελλιμενισμού

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιοδήποτε τμήμα εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρο ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, για τη διαχείριση και λειτουργία του οποίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρεί αναγκαίες για την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και στη συνέχεια να χορηγήσει άδεια διαχείρισης του χώρου σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή αίτησης

4. (1) Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και το ποσό του τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Τα κριτήρια με βάση τα οποία η αρμόδια αρχή εξετάζει τις αιτήσεις εκδίδονται με Διάταγμα του Υπουργού.

Δημοσίευση αίτησης

5. Το αργότερο σε δέκα μέρες από την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να δημοσιεύσει για δύο συνεχείς ημέρες σε τρεις τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία-

(α) αντίγραφο της αίτησης˙

(β) δήλωση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο στα γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού˙ και

(γ) δήλωση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προς τον Υπουργό, μέσα σε περίοδο εικοσιμίας ημερών από τη δημοσίευση, πληροφορίες ή παραστάσεις αναφορικά με την υποβληθείσα αίτηση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

6.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης, να ζητήσει εγγράφως από τον αιτητή να της παράσχει εντός περιόδου που θα καθορίσει, οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την αίτηση ή τα στοιχεία που αναφέρονται σ΄ αυτή.

(2) Εάν ο αιτητής παραλείψει να παραχωρήσει τις επιπρόσθετες πληροφορίες εντός της περιόδου που καθόρισε η αρμόδια αρχή, η αίτησή του μπορεί να απορριφθεί.

Παραστάσεις από άλλα πρόσωπα

7.-(1) Μετά τη δημοσίευση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εικοσιμία ημέρες από τη δημοσίευση, να υποβάλει προς την αρμόδια αρχή παραστάσεις ή πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

(2) Αντίγραφο των παραστάσεων ή πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), διαβιβάζεται στον αιτητή από την αρμόδια αρχή και η σχετική απάντηση του αιτητή λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.

΄Εκδοση της άδειας

8.-(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και εκδίδει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή, σε περίπτωση απαίτησης επιπρόσθετων πληροφοριών, από την ημερομηνία λήψης των πληροφοριών αυτών. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτητή χωρίς καθυστέρηση.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει τη χορήγηση της άδειας, και εφόσον ο αιτητής καταβάλει το τέλος έκδοσης της άδειας και το ετήσιο τέλος διαχείρισης του χώρου που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, εκδίδει στον αιτητή την άδεια με τους σχετικούς όρους κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV και αναγράφει σ΄ αυτήν οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους ή περιορισμούς με τους οποίους ο αιτητής οφείλει κατά την κρίση της να συμμορφώνεται, περιλαμβανομένων και όρων που καθορίζουν τα ετήσια τέλη και τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας:

Νοείται ότι, εάν η άδεια εκδίδεται σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή των ανωτέρω τελών.

(3) Για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντός 45 ημερών από την απόφαση, σχετική γνωστοποίηση στην οποία να αναφέρονται και οι όροι και οι περιορισμοί που συνοδεύουν την άδεια.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας, ο αιτητής καθίσταται διαχειριστής του χώρου με όλες τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους όρους της άδειας.

Τροποποίηση άδειας

9.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή μετά από αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του διαχειριστή, να προβεί σε τροποποίηση των όρων της άδειας, παρέχοντας για το σκοπό αυτό την ευκαιρία στο διαχειριστή να εκφράσει τις απόψεις του αναφορικά με τις σκοπούμενες τροποποιήσεις.

(2) Σε περίπτωση που το θέμα της τροποποίησης οποιωνδήποτε όρων της άδειας εγείρεται από την αρμόδια αρχή, επιδίδεται σχετική γνωστοποίηση στο διαχειριστή στην οποία αναφέρονται-

(α) η πρόθεση της αρμόδιας αρχής να προβεί στις τροποποιήσεις˙

(β) οι σκοπούμενες τροποποιήσεις και οι λόγοι που τις επιβάλλουν˙ και

(γ) το δικαίωμα του διαχειριστή να υποβάλει εντός περιόδου τριάντα ημερών, οποιαδήποτε ένσταση μαζί με σχετικό αιτιολογικό.

(3) Εάν υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με το εδάφιο (2), η αρμόδια αρχή την εξετάζει και αποφασίζει όπως -

(α) απορρίψει την ένσταση και προβεί στις τροποποιήσεις που αναφέρονται στη γνωστοποίηση˙

(β) αποδεχθεί την ένσταση και εγκαταλείψει την πρόθεσή της για τροποποιήσεις˙ ή

(γ) λάβει υπόψη το περιεχόμενο της ένστασης και προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις.

Μεταβίβαση της άδειας

10. Η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αποδεχθεί αίτημα του διαχειριστή για μεταβίβαση της άδειας του σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει αίτηση η οποία έχει εξεταστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ανάκληση της άδειας

11.-(1) ΄Αδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, αν διαπιστώσει ότι -

(α) η χορήγηση της άδειας είχε βασιστεί σε λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες˙ ή

(β) ο διαχειριστής έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της άδειας ή οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση στο διαχειριστή στην οποία καθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους δυνατό να ανακληθεί η άδεια και προσδιορίζεται η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο διαχειριστής οφείλει -

(α) να συμμορφωθεί με τον όρο ή τους όρους της άδειας ή τη νομοθεσία που έχει παραβιάσει˙ ή

(β) να παραθέσει αιτιολογημένη άποψη αναφορικά με την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει την άδεια.

(3) ΄Οταν παρέλθει η χρονική περίοδος που καθορίζεται στην ειδοποίηση του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή εξετάζει την τυχόν αιτιολογημένη άποψη του διαχειριστή και αποφασίζει όπως -

(α) προβεί σε ανάκληση της άδειας˙ ή

(β) απαιτήσει από το διαχειριστή όπως εντός καθορισμένης προθεσμίας προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αρθεί η παράβαση των όρων της άδειας ή της νομοθεσίας.

(4) Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει την ανάκληση της άδειας, τότε πληροφορεί γραπτώς το διαχειριστή για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης.

(5) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής παρέλειψε να συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας με απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ή ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, προβαίνει συστηματικά σε παραβιάσεις όρων της άδειας ή διατάξεων της νομοθεσίας, τότε μπορεί να προβεί σε ανάκληση της άδειας χωρίς άλλη προειδοποίηση και να καλέσει το διαχειριστή να τερματίσει τη διαχείριση του χώρου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά του εντός αυτού. Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση του χώρου μέχρις ότου αναθέσει τη διαχείριση σε άλλο πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Μέτρα επείγουσας φύσης

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 11, εάν ο διαχειριστής αρνείται ή παραλείπει να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εντός του χώρου σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής και η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η λήψη των μέτρων αυτών είναι άμεσα αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου, τότε η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει η ίδια στη λήψη των μέτρων αυτών και να απαιτήσει από το διαχειριστή την καταβολή των σχετικών δαπανών.

Κυρώσεις για παραβίαση όρων της άδειας

13. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας διαχείρισης, αποτελεί ποινικό αδίκημα και ο παραβάτης υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων ή σε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές.

΄Εγκριση εισόδου

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), η είσοδος σκάφους σε χώρο ελλιμενισμού απαγορεύεται, εκτός εάν πρόκειται για σκάφος αναψυχής και ο κύριος του σκάφους έχει εξασφαλίσει έγκριση εισόδου από το διαχειριστή του χώρου.

(2) Σκάφος το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται από την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη αρχή της Δημοκρατίας, μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο ελλιμενισμού χωρίς έγκριση εισόδου, εάν ο λόγος εισόδου του είναι η εκτέλεση δημοσίων καθηκόντων των προσώπων που επιβαίνουν ή χειρίζονται το σκάφος.

(3) Σκάφος του οποίου η πλοήγηση καθίσταται επικίνδυνη λόγω ανωτέρας βίας, κακοκαιρίας ή μηχανικής βλάβης, ή του οποίου ο κύριος προτίθεται να συμβάλει με το σκάφος στην καταπολέμηση ρύπανσης του χώρου ή στην αντιμετώπιση άλλου έκτακτου περιστατικού ένεκα του οποίου απειλείται η υγεία ή η περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, μπορεί να εισέλθει προσωρινά σε χώρο ελλιμενισμού χωρίς έγκριση εισόδου από το διαχειριστή, ο κύριος του σκάφους, όμως, οφείλει να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη εισόδου και να συμμορφώνεται με τους κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου οι οποίοι ισχύουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Παράνομη είσοδος στο χώρο

15. Ο κύριος οποιουδήποτε σκάφους το οποίο εισέρχεται στο χώρο χωρίς έγκριση εισόδου από το διαχειριστή διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές.

Περιπτώσεις απαγόρευσης εισόδου στο χώρο

16.-(1) Ο διαχειριστής του χώρου δεν μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σκάφους αναψυχής στο χώρο, εκτός εάν -

(α) ο χώρος είναι υπερπλήρης˙

(β) η είσοδος του σκάφους αναψυχής θα παρεμποδίσει την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή προγραμματισθείσας εκδήλωσης στο χώρο˙ ή

(γ) ο κύριος του σκάφους αναψυχής είχε παραλείψει, σε προηγούμενη είσοδό του στο χώρο, να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας ή διαχείρισης του χώρου ή να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη˙

(2) Οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων εναντίον του διαχειριστή, ως παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης του χώρου.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Ελεγχος από την αρμόδια αρχή

17.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή, μπορεί να εισέλθει στο χώρο ελλιμενισμού για σκοπούς ελέγχου, χωρίς έγκριση του διαχειριστή και να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ή να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες ο διαχειριστής όφειλε να προβεί με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους όρους της άδειάς του.

(2) Σε περίπτωση που λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα ή διενεργείται οτιδήποτε με βάση το εδάφιο (1) και ως αποτέλεσμα τούτου η αρμόδια αρχή προβαίνει σε οποιεσδήποτε δαπάνες, ο διαχειριστής ευθύνεται για την καταβολή των δαπανών αυτών και σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησής του να τις καταβάλει, μπορούν να ανακτηθούν ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων, κλπ νομικών προσώπων

18. ΄Οταν παράβαση δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συμμετοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης όπως και το νομικό πρόσωπο.

Συμμόρφωση με τις άλλες νομοθεσίες

19.-(1) Ο διαχειριστής δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορούν ή σχετίζονται με την εξασφάλιση εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του χώρου ή με τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που αφορά τα μέσα ή τις εγκαταστάσεις μέσω των οποίων διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται το χώρο.

(2) Η έναρξη της διαχείρισης του χώρου από το διαχειριστή απαγορεύεται, εκτός εάν εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Τήρηση Μητρώου

20. Η αρμόδια αρχή τηρεί, υπό οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που κρίνει κατάλληλο, περιλαμβανομένης και μηχανογραφημένης μορφής -

(α) Μητρώο Αιτήσεων στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι υποβαλλόμενες αιτήσεις και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται σ΄ αυτό˙ και

(β) Μητρώο Αδειών στο οποίο καταχωρούνται οι χορηγούμενες άδειες και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται σ’ αυτό, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου.

Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) την ανάθεση οποιωνδήποτε καθηκόντων ή υποχρεώσεων στο διαχειριστή ή σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή αναφορικά με τον έλεγχο, την εποπτεία ή τη διαχείριση του χώρου ελλιμενισμού˙

(β) τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις διαδικασίες ελέγχου των σκαφών αναψυχής τα οποία εισέρχονται ή παραμένουν στο χώρο ελλιμενισμού˙ και

(γ) την τήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και ευπρέπειας εντός του χώρου ελλιμενισμού και της περιοχής η οποία τον περιβάλλει.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο(1), μπορούν να προβλέπουν και την επιβολή ποινών φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια και χρηματικών ποινών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων λιρών για παράβαση των διατάξεών τους.

Εφαρμογή άλλων νομοθεσιών

22. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ουδόλως περιορίζουν ή επηρεάζουν την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ή θέματα εισόδου προσώπων ή εισαγωγής αγαθών στη Δημοκρατία.

Μεταβατική Διάταξη

23. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος  του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών αναψυχής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, αναστέλλεται η ισχύς του Μέρους ΙΙ, καθώς και του Παραρτήματος ΙΙ του νόμου, μέχρις ότου αυτή αρθεί με Διάταγμα του Υπουργού, που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(΄Αρθρο 4 )

Ο ΠΕΡΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

1. Πλήρες όνομα αιτητή:

2. Διεύθυνση αιτητή ή, στην    περίπτωση   νομικού προσώπου, το εγγεγραμμένο γραφείο:

3. Όπου ο αιτητής είναι εταιρεία, τα πλήρη ονόματα των υφιστάμενων διευθυντών και τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας:

4. Όνομα, διεύθυνση  και τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο  θα πρέπει  να αποστέλλεται αλληλογραφία και ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση αυτή:

5. Τοποθεσία του χώρου:

6. Προτεινόμενη ονομασία του χώρου:

7. Υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα, διευκολύνσεις και υπηρεσίες στο χώρο:

8. Εξυπηρετήσεις που θα παρέχονται:

9. Αναφορά κατά πόσο έχουν εξασφαλιστεί όλες οι άλλες απαραίτητες νομοθετικές εγκρίσεις και πλήρεις πληροφορίες για όλες τις εγκρίσεις που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι τώρα.  Αν δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οποιεσδήποτε εγκρίσεις, να δοθούν ξεχωριστά λεπτομέρειες για τις προτάσεις του αιτητή για την εξασφάλισή τους:

10. Προτεινόμενη διάρκεια της άδειας:

11. Τυχόν προτεινόμενοι πρόσθετοι όροι της αιτούμενης άδειας ή τροποποιήσεις των πρότυπων όρων άδειας:

 

 

 

 

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης:

 

 

Υπογραφή αιτητή:

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

( ΄Αρθρο 4)

Ο ΠΕΡΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

(Σε δύο (2) αντίγραφα)

 

1. Εμπειρία, ικανότητα, πόροι αιτητή σχετικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

 

2. Σχέδια του αιτούμενου χώρου (πρόσφατη αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, σχέδια προτεινόμενης διάταξης).

 

3.ʼAδειες που εκδόθηκαν για τα έργα που βρίσκονται στο χώρο.

 

4. Μελέτη βιωσιμότητας.

 

5. Προτεινόμενοι κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου ελλιμενισμού.

 

6. Προτεινόμενα τέλη εισόδου σκαφών και τρόπος καταβολής τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(΄Αρθρο 4 και 8(2))

 

 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ
1. Τέλος εξέτασης της αίτησης £ 1 000

2. Τέλος εξέτασης αίτησης για

τροποποίηση άδειας

£ 100

3. Τέλος για έκδοση άδειας

διαχείρισης

£ 1 000
4. Ετήσιο τέλος διαχείρισης του χώρου

Ποσό ανάλογο του εμβαδού του

θαλάσσιου και χερσαίου χώρου που

καταλαμβάνει ο χώρος ελλιμενισμού

σκαφών αναψυχής, το οποίο είναι

ίσο με το ελάχιστο ποσό που

επιτρέπει το εκάστοτε ισχύον Κοινοτικό

Δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(΄Αρθρο 8(2))

 

 

Ο ΠΕΡΙ

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΑΔΕΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

Αριθμός Μητρώου ʼAδειας
Αρμόδια Αρχή
Αδειούχος Διαχειριστής
Τοποθεσία του Χώρου
Ονομασία Χώρου
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ʼαδειας
Ημερομηνία Λήξης Ισχύος της ʼαδειας

 

 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως η αρμόδια αρχή δυνάμει του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμου, χορηγεί την παρούσα άδεια στο διαχειριστή για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, ο οποίος ορίζεται ανωτέρω και υποδεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο, υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα άδεια και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος.

1. Η άδεια αυτή ισχύει μόνον εφόσον ο ανωτέρω χώρος έχει κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

2. Η άδεια υπόκειται σε τροποποίηση προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με οποιαδήποτε τροποποίηση του Νόμου ή άλλων νόμων που σχετίζονται με τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία του χώρου.

3. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους στη Δημοκρατία.

4. Ο διαχειριστής οφείλει να παρέχει στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που δύναται να απαιτεί σύμφωνα με το Νόμο.

5. Ο διαχειριστής οφείλει να διαθέτει στην αρμόδια αρχή και όλες τις αρχές της Δημοκρατίας διευκολύνσεις για είσοδο και επιθεώρηση του χώρου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

6. Ο διαχειριστής οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου της ιδιοκτησίας του διαχειριστή.

7. Η άδεια δεν ισχύει σε κατασκευές, έργα, χώρους ή μέρος αυτών που δεν έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους της Δημοκρατίας.  Ο διαχειριστής οφείλει να αφαιρέσει και απομακρύνει από το χώρο οποιοδήποτε έργο ή κατασκευή για την οποία δεν έχουν χορηγηθεί όλες οι απαιτούμενες με βάση οποιοδήποτε νόμο άδειες ή εγκρίσεις:

Νοείται ότι αποτελεί παράβαση της άδειας η διαχείριση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε έργου ή μέρους αυτού που βρίσκεται στο χώρο για το οποίο δεν έχουν χορηγηθεί όλες οι πιο πάνω άδειες ή εγκρίσεις.

8. Ο χώρος δεν αποτελεί σημείο εισόδου στη Δημοκρατία.  Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνεται κατά πόσον σκάφη αναψυχής που εισέρχονται στο χώρο έχουν εισέλθει νόμιμα στη Δημοκρατία και να πληροφορεί τις Αρχές της Δημοκρατίας, εάν γνωρίζει ότι οποιοδήποτε σκάφος δεν έχει συμμορφωθεί με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

9. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί το χώρο ευπρεπή, σε καλή κατάσταση, χωρίς να προκαλεί ή ανέχεται να προκαλείται οχληρία ή ρύπανση.

10. Ο διαχειριστής οφείλει να δημοσιοποιεί τους κανόνες διαχείρισης και  λειτουργίας του χώρου, τα τέλη εισόδου και τους τρόπους καταβολής των τελών. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται με την ανάρτηση των κανόνων σε δύο τουλάχιστο περίοπτες θέσεις εντός του χώρου και με την έκδοση και διάθεση εντύπου σε οποιοδήποτε πρόσωπο το ζητήσει από το διαχειριστή.

11. Ο διαχειριστής οφείλει να λαμβάνει την εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της αρμόδιας αρχής για οποιαδήποτε τροποποίηση των κανόνων διαχείρισης και  λειτουργίας του χώρου, των τελών εισόδου και των τρόπων καταβολής τελών.

12. Ο διαχειριστής οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των σκαφών και όλων των κυρίων των σκαφών.

13. Ο διαχειριστής οφείλει να εισπράττει τα τέλη εισόδου σκαφών χωρίς διακρίσεις έναντι όλων των σκαφών και όλων των κυρίων των σκαφών.  Ο διαχειριστής  δύναται να ζητήσει από την αρμόδια αρχή έγκριση για την παροχή ειδικών εκπτώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη και τα σκάφη θαλασσίων αθλημάτων).  Ο διαχειριστής δεν υποχρεούται να δημοσιοποιήσει τις ανωτέρω εκπτώσεις.

14. Ο διαχειριστής οφείλει να έχει αναρτημένο, σε δύο τουλάχιστο περίοπτες θέσεις εντός του χώρου, χάρτη στον οποίο να υποδεικνύονται τα όρια του χώρου και όλα τα έργα που βρίσκονται σε αυτό.

 

Ο χάρτης αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει υπόμνημα στο οποίο να αναφέρονται:

1. Το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου με το οποίο κηρύχθηκε ο χώρος·

2. Ο αριθμός της άδειας διαχείρισης του χώρου· και

3. Τα έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής, η ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας και η αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια.

Ο χάρτης πρέπει να έχει την εκ των προτέρων έγγραφη έγκριση της αρμόδιας αρχής.

 

15. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί ανεξάρτητους λογαριασμούς για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία του χώρου και να υποβάλλει αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών ετησίως στην αρμόδια αρχή.

16. Ο διαχειριστής οφείλει να καταβάλλει στην αρμόδια αρχή ετησίως τα  τέλη διαχείρισης του χώρου που καθορίζονται στο Παράρτημα III.

17. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των σκαφών, των κυρίων των σκαφών,  ο χρόνος εισόδου και η διάρκεια παραμονής όλων των σκαφών που εισέρχονται στο χώρο.

Το μητρώο αυτό βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής της Δημοκρατίας.

Η τήρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με την παράγραφο αυτή γίνεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

18. Ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφώνεται με άλλους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς όπως καθορίζονται σε προσάρτημα των πρότυπων αυτών όρων.

Στο συνημμένο σχέδιο, το οποίο φέρει τη σφραγίδα και υπογραφή της αρμόδιας αρχής, υποδεικνύονται, μεταξύ άλλων, τα όρια του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, τα έργα και οι κατασκευές εντός του χώρου και οι θέσεις όπου παρέχονται υπηρεσίες προς σκάφη αναψυχής.

 

 

Ημερομηνία έκδοσης άδειας:

 

 

Σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιας αρχής: