Εφαρμογή άλλων νομοθεσιών

22. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ουδόλως περιορίζουν ή επηρεάζουν την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ή θέματα εισόδου προσώπων ή εισαγωγής αγαθών στη Δημοκρατία.