Μεταβατική Διάταξη

23. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος  του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών αναψυχής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, αναστέλλεται η ισχύς του Μέρους ΙΙ, καθώς και του Παραρτήματος ΙΙ του νόμου, μέχρις ότου αυτή αρθεί με Διάταγμα του Υπουργού, που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.