ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(΄Αρθρο 4 )

Ο ΠΕΡΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 

1. Πλήρες όνομα αιτητή:

2. Διεύθυνση αιτητή ή, στην    περίπτωση   νομικού προσώπου, το εγγεγραμμένο γραφείο:

3. Όπου ο αιτητής είναι εταιρεία, τα πλήρη ονόματα των υφιστάμενων διευθυντών και τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας:

4. Όνομα, διεύθυνση  και τηλέφωνο του προσώπου στο οποίο  θα πρέπει  να αποστέλλεται αλληλογραφία και ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση αυτή:

5. Τοποθεσία του χώρου:

6. Προτεινόμενη ονομασία του χώρου:

7. Υφιστάμενα και προτεινόμενα έργα, διευκολύνσεις και υπηρεσίες στο χώρο:

8. Εξυπηρετήσεις που θα παρέχονται:

9. Αναφορά κατά πόσο έχουν εξασφαλιστεί όλες οι άλλες απαραίτητες νομοθετικές εγκρίσεις και πλήρεις πληροφορίες για όλες τις εγκρίσεις που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι τώρα.  Αν δεν έχουν εξασφαλιστεί ακόμη οποιεσδήποτε εγκρίσεις, να δοθούν ξεχωριστά λεπτομέρειες για τις προτάσεις του αιτητή για την εξασφάλισή τους:

10. Προτεινόμενη διάρκεια της άδειας:

11. Τυχόν προτεινόμενοι πρόσθετοι όροι της αιτούμενης άδειας ή τροποποιήσεις των πρότυπων όρων άδειας:

 

 

 

 

 

Ημερομηνία υποβολής αίτησης:

 

 

Υπογραφή αιτητή: