ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

( ΄Αρθρο 4)

Ο ΠΕΡΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

(Σε δύο (2) αντίγραφα)

 

1. Εμπειρία, ικανότητα, πόροι αιτητή σχετικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, λειτουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

 

2. Σχέδια του αιτούμενου χώρου (πρόσφατη αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, σχέδια προτεινόμενης διάταξης).

 

3.ʼAδειες που εκδόθηκαν για τα έργα που βρίσκονται στο χώρο.

 

4. Μελέτη βιωσιμότητας.

 

5. Προτεινόμενοι κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου ελλιμενισμού.

 

6. Προτεινόμενα τέλη εισόδου σκαφών και τρόπος καταβολής τους.