ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(΄Αρθρο 4 και 8(2))

 

 

ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ ΠΟΣΟ
1. Τέλος εξέτασης της αίτησης £ 1 000

2. Τέλος εξέτασης αίτησης για

τροποποίηση άδειας

£ 100

3. Τέλος για έκδοση άδειας

διαχείρισης

£ 1 000
4. Ετήσιο τέλος διαχείρισης του χώρου

Ποσό ανάλογο του εμβαδού του

θαλάσσιου και χερσαίου χώρου που

καταλαμβάνει ο χώρος ελλιμενισμού

σκαφών αναψυχής, το οποίο είναι

ίσο με το ελάχιστο ποσό που

επιτρέπει το εκάστοτε ισχύον Κοινοτικό

Δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις.