ΜΕΡΟΣ ΙV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
΄Ελεγχος από την αρμόδια αρχή

17.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή, μπορεί να εισέλθει στο χώρο ελλιμενισμού για σκοπούς ελέγχου, χωρίς έγκριση του διαχειριστή και να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ή να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες ο διαχειριστής όφειλε να προβεί με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους όρους της άδειάς του.

(2) Σε περίπτωση που λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα ή διενεργείται οτιδήποτε με βάση το εδάφιο (1) και ως αποτέλεσμα τούτου η αρμόδια αρχή προβαίνει σε οποιεσδήποτε δαπάνες, ο διαχειριστής ευθύνεται για την καταβολή των δαπανών αυτών και σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησής του να τις καταβάλει, μπορούν να ανακτηθούν ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Ευθύνη αξιωματούχων, υπαλλήλων, κλπ νομικών προσώπων

18. ΄Οταν παράβαση δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συμμετοχή ή έγκριση ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης όπως και το νομικό πρόσωπο.

Συμμόρφωση με τις άλλες νομοθεσίες

19.-(1) Ο διαχειριστής δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορούν ή σχετίζονται με την εξασφάλιση εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του χώρου ή με τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που αφορά τα μέσα ή τις εγκαταστάσεις μέσω των οποίων διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται το χώρο.

(2) Η έναρξη της διαχείρισης του χώρου από το διαχειριστή απαγορεύεται, εκτός εάν εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Τήρηση Μητρώου

20. Η αρμόδια αρχή τηρεί, υπό οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που κρίνει κατάλληλο, περιλαμβανομένης και μηχανογραφημένης μορφής -

(α) Μητρώο Αιτήσεων στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι υποβαλλόμενες αιτήσεις και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται σ΄ αυτό˙ και

(β) Μητρώο Αδειών στο οποίο καταχωρούνται οι χορηγούμενες άδειες και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται σ’ αυτό, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου.

Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) την ανάθεση οποιωνδήποτε καθηκόντων ή υποχρεώσεων στο διαχειριστή ή σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή αναφορικά με τον έλεγχο, την εποπτεία ή τη διαχείριση του χώρου ελλιμενισμού˙

(β) τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις διαδικασίες ελέγχου των σκαφών αναψυχής τα οποία εισέρχονται ή παραμένουν στο χώρο ελλιμενισμού˙ και

(γ) την τήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και ευπρέπειας εντός του χώρου ελλιμενισμού και της περιοχής η οποία τον περιβάλλει.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο(1), μπορούν να προβλέπουν και την επιβολή ποινών φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια και χρηματικών ποινών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων λιρών για παράβαση των διατάξεών τους.

Εφαρμογή άλλων νομοθεσιών

22. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ουδόλως περιορίζουν ή επηρεάζουν την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ή θέματα εισόδου προσώπων ή εισαγωγής αγαθών στη Δημοκρατία.

Μεταβατική Διάταξη

23. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος  του περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών αναψυχής (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, αναστέλλεται η ισχύς του Μέρους ΙΙ, καθώς και του Παραρτήματος ΙΙ του νόμου, μέχρις ότου αυτή αρθεί με Διάταγμα του Υπουργού, που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.