Συμμόρφωση με τις άλλες νομοθεσίες

19.-(1) Ο διαχειριστής δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορούν ή σχετίζονται με την εξασφάλιση εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του χώρου ή με τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος που αφορά τα μέσα ή τις εγκαταστάσεις μέσω των οποίων διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται το χώρο.

(2) Η έναρξη της διαχείρισης του χώρου από το διαχειριστή απαγορεύεται, εκτός εάν εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις ή εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1).