Τήρηση Μητρώου

20. Η αρμόδια αρχή τηρεί, υπό οποιαδήποτε μορφή ή τύπο που κρίνει κατάλληλο, περιλαμβανομένης και μηχανογραφημένης μορφής -

(α) Μητρώο Αιτήσεων στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι υποβαλλόμενες αιτήσεις και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται σ΄ αυτό˙ και

(β) Μητρώο Αδειών στο οποίο καταχωρούνται οι χορηγούμενες άδειες και οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που η αρμόδια αρχή κρίνει σκόπιμο να καταγράφονται σ’ αυτό, για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του Νόμου.