Κανονισμοί

21.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα για τη ρύθμιση οποιουδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) την ανάθεση οποιωνδήποτε καθηκόντων ή υποχρεώσεων στο διαχειριστή ή σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή αναφορικά με τον έλεγχο, την εποπτεία ή τη διαχείριση του χώρου ελλιμενισμού˙

(β) τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις διαδικασίες ελέγχου των σκαφών αναψυχής τα οποία εισέρχονται ή παραμένουν στο χώρο ελλιμενισμού˙ και

(γ) την τήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και ευπρέπειας εντός του χώρου ελλιμενισμού και της περιοχής η οποία τον περιβάλλει.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το εδάφιο(1), μπορούν να προβλέπουν και την επιβολή ποινών φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια και χρηματικών ποινών μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων λιρών για παράβαση των διατάξεών τους.