΄Ελεγχος από την αρμόδια αρχή

17.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή, μπορεί να εισέλθει στο χώρο ελλιμενισμού για σκοπούς ελέγχου, χωρίς έγκριση του διαχειριστή και να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ή να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες ο διαχειριστής όφειλε να προβεί με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους όρους της άδειάς του.

(2) Σε περίπτωση που λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα ή διενεργείται οτιδήποτε με βάση το εδάφιο (1) και ως αποτέλεσμα τούτου η αρμόδια αρχή προβαίνει σε οποιεσδήποτε δαπάνες, ο διαχειριστής ευθύνεται για την καταβολή των δαπανών αυτών και σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησής του να τις καταβάλει, μπορούν να ανακτηθούν ως χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.