Περιπτώσεις απαγόρευσης εισόδου στο χώρο

16.-(1) Ο διαχειριστής του χώρου δεν μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σκάφους αναψυχής στο χώρο, εκτός εάν -

(α) ο χώρος είναι υπερπλήρης˙

(β) η είσοδος του σκάφους αναψυχής θα παρεμποδίσει την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή προγραμματισθείσας εκδήλωσης στο χώρο˙ ή

(γ) ο κύριος του σκάφους αναψυχής είχε παραλείψει, σε προηγούμενη είσοδό του στο χώρο, να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας ή διαχείρισης του χώρου ή να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη˙

(2) Οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων εναντίον του διαχειριστή, ως παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης του χώρου.