ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Μέτρα επείγουσας φύσης

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 11, εάν ο διαχειριστής αρνείται ή παραλείπει να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εντός του χώρου σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής και η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η λήψη των μέτρων αυτών είναι άμεσα αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου, τότε η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει η ίδια στη λήψη των μέτρων αυτών και να απαιτήσει από το διαχειριστή την καταβολή των σχετικών δαπανών.

Κυρώσεις για παραβίαση όρων της άδειας

13. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας διαχείρισης, αποτελεί ποινικό αδίκημα και ο παραβάτης υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων ή σε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές.

΄Εγκριση εισόδου

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), η είσοδος σκάφους σε χώρο ελλιμενισμού απαγορεύεται, εκτός εάν πρόκειται για σκάφος αναψυχής και ο κύριος του σκάφους έχει εξασφαλίσει έγκριση εισόδου από το διαχειριστή του χώρου.

(2) Σκάφος το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται από την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη αρχή της Δημοκρατίας, μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο ελλιμενισμού χωρίς έγκριση εισόδου, εάν ο λόγος εισόδου του είναι η εκτέλεση δημοσίων καθηκόντων των προσώπων που επιβαίνουν ή χειρίζονται το σκάφος.

(3) Σκάφος του οποίου η πλοήγηση καθίσταται επικίνδυνη λόγω ανωτέρας βίας, κακοκαιρίας ή μηχανικής βλάβης, ή του οποίου ο κύριος προτίθεται να συμβάλει με το σκάφος στην καταπολέμηση ρύπανσης του χώρου ή στην αντιμετώπιση άλλου έκτακτου περιστατικού ένεκα του οποίου απειλείται η υγεία ή η περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, μπορεί να εισέλθει προσωρινά σε χώρο ελλιμενισμού χωρίς έγκριση εισόδου από το διαχειριστή, ο κύριος του σκάφους, όμως, οφείλει να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη εισόδου και να συμμορφώνεται με τους κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου οι οποίοι ισχύουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Παράνομη είσοδος στο χώρο

15. Ο κύριος οποιουδήποτε σκάφους το οποίο εισέρχεται στο χώρο χωρίς έγκριση εισόδου από το διαχειριστή διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση έξι μηνών ή σε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων λιρών ή και στις δύο ποινές.

Περιπτώσεις απαγόρευσης εισόδου στο χώρο

16.-(1) Ο διαχειριστής του χώρου δεν μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σκάφους αναψυχής στο χώρο, εκτός εάν -

(α) ο χώρος είναι υπερπλήρης˙

(β) η είσοδος του σκάφους αναψυχής θα παρεμποδίσει την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή προγραμματισθείσας εκδήλωσης στο χώρο˙ ή

(γ) ο κύριος του σκάφους αναψυχής είχε παραλείψει, σε προηγούμενη είσοδό του στο χώρο, να συμμορφωθεί με τους κανόνες λειτουργίας ή διαχείρισης του χώρου ή να καταβάλει τα νενομισμένα τέλη˙

(2) Οποιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων του εδαφίου (1), θεωρείται, για σκοπούς επιβολής κυρώσεων εναντίον του διαχειριστή, ως παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης του χώρου.