΄Εγκριση εισόδου

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), η είσοδος σκάφους σε χώρο ελλιμενισμού απαγορεύεται, εκτός εάν πρόκειται για σκάφος αναψυχής και ο κύριος του σκάφους έχει εξασφαλίσει έγκριση εισόδου από το διαχειριστή του χώρου.

(2) Σκάφος το οποίο ανήκει ή χρησιμοποιείται από την Αστυνομία, την Εθνική Φρουρά, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Αρχή Λιμένων Κύπρου ή οποιαδήποτε άλλη αρχή της Δημοκρατίας, μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο ελλιμενισμού χωρίς έγκριση εισόδου, εάν ο λόγος εισόδου του είναι η εκτέλεση δημοσίων καθηκόντων των προσώπων που επιβαίνουν ή χειρίζονται το σκάφος.

(3) Σκάφος του οποίου η πλοήγηση καθίσταται επικίνδυνη λόγω ανωτέρας βίας, κακοκαιρίας ή μηχανικής βλάβης, ή του οποίου ο κύριος προτίθεται να συμβάλει με το σκάφος στην καταπολέμηση ρύπανσης του χώρου ή στην αντιμετώπιση άλλου έκτακτου περιστατικού ένεκα του οποίου απειλείται η υγεία ή η περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, μπορεί να εισέλθει προσωρινά σε χώρο ελλιμενισμού χωρίς έγκριση εισόδου από το διαχειριστή, ο κύριος του σκάφους, όμως, οφείλει να καταβάλει τα καθορισμένα τέλη εισόδου και να συμμορφώνεται με τους κανόνες διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου οι οποίοι ισχύουν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.