ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή αίτησης

4. (1) Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και το ποσό του τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Τα κριτήρια με βάση τα οποία η αρμόδια αρχή εξετάζει τις αιτήσεις εκδίδονται με Διάταγμα του Υπουργού.

Δημοσίευση αίτησης

5. Το αργότερο σε δέκα μέρες από την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να δημοσιεύσει για δύο συνεχείς ημέρες σε τρεις τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία-

(α) αντίγραφο της αίτησης˙

(β) δήλωση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο στα γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού˙ και

(γ) δήλωση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προς τον Υπουργό, μέσα σε περίοδο εικοσιμίας ημερών από τη δημοσίευση, πληροφορίες ή παραστάσεις αναφορικά με την υποβληθείσα αίτηση.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

6.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης, να ζητήσει εγγράφως από τον αιτητή να της παράσχει εντός περιόδου που θα καθορίσει, οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την αίτηση ή τα στοιχεία που αναφέρονται σ΄ αυτή.

(2) Εάν ο αιτητής παραλείψει να παραχωρήσει τις επιπρόσθετες πληροφορίες εντός της περιόδου που καθόρισε η αρμόδια αρχή, η αίτησή του μπορεί να απορριφθεί.

Παραστάσεις από άλλα πρόσωπα

7.-(1) Μετά τη δημοσίευση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εικοσιμία ημέρες από τη δημοσίευση, να υποβάλει προς την αρμόδια αρχή παραστάσεις ή πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

(2) Αντίγραφο των παραστάσεων ή πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), διαβιβάζεται στον αιτητή από την αρμόδια αρχή και η σχετική απάντηση του αιτητή λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.

΄Εκδοση της άδειας

8.-(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και εκδίδει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή, σε περίπτωση απαίτησης επιπρόσθετων πληροφοριών, από την ημερομηνία λήψης των πληροφοριών αυτών. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτητή χωρίς καθυστέρηση.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει τη χορήγηση της άδειας, και εφόσον ο αιτητής καταβάλει το τέλος έκδοσης της άδειας και το ετήσιο τέλος διαχείρισης του χώρου που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, εκδίδει στον αιτητή την άδεια με τους σχετικούς όρους κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV και αναγράφει σ΄ αυτήν οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους ή περιορισμούς με τους οποίους ο αιτητής οφείλει κατά την κρίση της να συμμορφώνεται, περιλαμβανομένων και όρων που καθορίζουν τα ετήσια τέλη και τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας:

Νοείται ότι, εάν η άδεια εκδίδεται σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή των ανωτέρω τελών.

(3) Για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντός 45 ημερών από την απόφαση, σχετική γνωστοποίηση στην οποία να αναφέρονται και οι όροι και οι περιορισμοί που συνοδεύουν την άδεια.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας, ο αιτητής καθίσταται διαχειριστής του χώρου με όλες τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους όρους της άδειας.

Τροποποίηση άδειας

9.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή μετά από αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του διαχειριστή, να προβεί σε τροποποίηση των όρων της άδειας, παρέχοντας για το σκοπό αυτό την ευκαιρία στο διαχειριστή να εκφράσει τις απόψεις του αναφορικά με τις σκοπούμενες τροποποιήσεις.

(2) Σε περίπτωση που το θέμα της τροποποίησης οποιωνδήποτε όρων της άδειας εγείρεται από την αρμόδια αρχή, επιδίδεται σχετική γνωστοποίηση στο διαχειριστή στην οποία αναφέρονται-

(α) η πρόθεση της αρμόδιας αρχής να προβεί στις τροποποιήσεις˙

(β) οι σκοπούμενες τροποποιήσεις και οι λόγοι που τις επιβάλλουν˙ και

(γ) το δικαίωμα του διαχειριστή να υποβάλει εντός περιόδου τριάντα ημερών, οποιαδήποτε ένσταση μαζί με σχετικό αιτιολογικό.

(3) Εάν υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με το εδάφιο (2), η αρμόδια αρχή την εξετάζει και αποφασίζει όπως -

(α) απορρίψει την ένσταση και προβεί στις τροποποιήσεις που αναφέρονται στη γνωστοποίηση˙

(β) αποδεχθεί την ένσταση και εγκαταλείψει την πρόθεσή της για τροποποιήσεις˙ ή

(γ) λάβει υπόψη το περιεχόμενο της ένστασης και προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις.

Μεταβίβαση της άδειας

10. Η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αποδεχθεί αίτημα του διαχειριστή για μεταβίβαση της άδειας του σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει αίτηση η οποία έχει εξεταστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ανάκληση της άδειας

11.-(1) ΄Αδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, αν διαπιστώσει ότι -

(α) η χορήγηση της άδειας είχε βασιστεί σε λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες˙ ή

(β) ο διαχειριστής έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της άδειας ή οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση στο διαχειριστή στην οποία καθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους δυνατό να ανακληθεί η άδεια και προσδιορίζεται η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο διαχειριστής οφείλει -

(α) να συμμορφωθεί με τον όρο ή τους όρους της άδειας ή τη νομοθεσία που έχει παραβιάσει˙ ή

(β) να παραθέσει αιτιολογημένη άποψη αναφορικά με την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει την άδεια.

(3) ΄Οταν παρέλθει η χρονική περίοδος που καθορίζεται στην ειδοποίηση του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή εξετάζει την τυχόν αιτιολογημένη άποψη του διαχειριστή και αποφασίζει όπως -

(α) προβεί σε ανάκληση της άδειας˙ ή

(β) απαιτήσει από το διαχειριστή όπως εντός καθορισμένης προθεσμίας προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αρθεί η παράβαση των όρων της άδειας ή της νομοθεσίας.

(4) Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει την ανάκληση της άδειας, τότε πληροφορεί γραπτώς το διαχειριστή για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης.

(5) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής παρέλειψε να συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας με απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ή ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, προβαίνει συστηματικά σε παραβιάσεις όρων της άδειας ή διατάξεων της νομοθεσίας, τότε μπορεί να προβεί σε ανάκληση της άδειας χωρίς άλλη προειδοποίηση και να καλέσει το διαχειριστή να τερματίσει τη διαχείριση του χώρου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά του εντός αυτού. Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση του χώρου μέχρις ότου αναθέσει τη διαχείριση σε άλλο πρόσωπο.