Δημοσίευση αίτησης

5. Το αργότερο σε δέκα μέρες από την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής οφείλει να δημοσιεύσει για δύο συνεχείς ημέρες σε τρεις τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία-

(α) αντίγραφο της αίτησης˙

(β) δήλωση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην αίτηση είναι διαθέσιμες για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο στα γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού˙ και

(γ) δήλωση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει προς τον Υπουργό, μέσα σε περίοδο εικοσιμίας ημερών από τη δημοσίευση, πληροφορίες ή παραστάσεις αναφορικά με την υποβληθείσα αίτηση.