Υποβολή αίτησης

4. (1) Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή στον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι και συνοδεύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ και το ποσό του τέλους που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Τα κριτήρια με βάση τα οποία η αρμόδια αρχή εξετάζει τις αιτήσεις εκδίδονται με Διάταγμα του Υπουργού.