Επιπρόσθετες πληροφορίες

6.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης, να ζητήσει εγγράφως από τον αιτητή να της παράσχει εντός περιόδου που θα καθορίσει, οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αφορά ή σχετίζεται με την αίτηση ή τα στοιχεία που αναφέρονται σ΄ αυτή.

(2) Εάν ο αιτητής παραλείψει να παραχωρήσει τις επιπρόσθετες πληροφορίες εντός της περιόδου που καθόρισε η αρμόδια αρχή, η αίτησή του μπορεί να απορριφθεί.