Παραστάσεις από άλλα πρόσωπα

7.-(1) Μετά τη δημοσίευση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί, μέσα σε εικοσιμία ημέρες από τη δημοσίευση, να υποβάλει προς την αρμόδια αρχή παραστάσεις ή πληροφορίες σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.

(2) Αντίγραφο των παραστάσεων ή πληροφοριών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), διαβιβάζεται στον αιτητή από την αρμόδια αρχή και η σχετική απάντηση του αιτητή λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.