΄Εκδοση της άδειας

8.-(1) Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση και εκδίδει την απόφασή της εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης ή, σε περίπτωση απαίτησης επιπρόσθετων πληροφοριών, από την ημερομηνία λήψης των πληροφοριών αυτών. Η απόφαση κοινοποιείται στον αιτητή χωρίς καθυστέρηση.

(2) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει τη χορήγηση της άδειας, και εφόσον ο αιτητής καταβάλει το τέλος έκδοσης της άδειας και το ετήσιο τέλος διαχείρισης του χώρου που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, εκδίδει στον αιτητή την άδεια με τους σχετικούς όρους κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα IV και αναγράφει σ΄ αυτήν οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους ή περιορισμούς με τους οποίους ο αιτητής οφείλει κατά την κρίση της να συμμορφώνεται, περιλαμβανομένων και όρων που καθορίζουν τα ετήσια τέλη και τη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας:

Νοείται ότι, εάν η άδεια εκδίδεται σε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή των ανωτέρω τελών.

(3) Για τη χορήγηση της άδειας, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εντός 45 ημερών από την απόφαση, σχετική γνωστοποίηση στην οποία να αναφέρονται και οι όροι και οι περιορισμοί που συνοδεύουν την άδεια.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας, ο αιτητής καθίσταται διαχειριστής του χώρου με όλες τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους όρους της άδειας.