Τροποποίηση άδειας

9.-(1) Η αρμόδια αρχή μπορεί, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο ή μετά από αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του διαχειριστή, να προβεί σε τροποποίηση των όρων της άδειας, παρέχοντας για το σκοπό αυτό την ευκαιρία στο διαχειριστή να εκφράσει τις απόψεις του αναφορικά με τις σκοπούμενες τροποποιήσεις.

(2) Σε περίπτωση που το θέμα της τροποποίησης οποιωνδήποτε όρων της άδειας εγείρεται από την αρμόδια αρχή, επιδίδεται σχετική γνωστοποίηση στο διαχειριστή στην οποία αναφέρονται-

(α) η πρόθεση της αρμόδιας αρχής να προβεί στις τροποποιήσεις˙

(β) οι σκοπούμενες τροποποιήσεις και οι λόγοι που τις επιβάλλουν˙ και

(γ) το δικαίωμα του διαχειριστή να υποβάλει εντός περιόδου τριάντα ημερών, οποιαδήποτε ένσταση μαζί με σχετικό αιτιολογικό.

(3) Εάν υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με το εδάφιο (2), η αρμόδια αρχή την εξετάζει και αποφασίζει όπως -

(α) απορρίψει την ένσταση και προβεί στις τροποποιήσεις που αναφέρονται στη γνωστοποίηση˙

(β) αποδεχθεί την ένσταση και εγκαταλείψει την πρόθεσή της για τροποποιήσεις˙ ή

(γ) λάβει υπόψη το περιεχόμενο της ένστασης και προβεί σε ανάλογες τροποποιήσεις.