Μεταβίβαση της άδειας

10. Η αρμόδια αρχή δεν μπορεί να αποδεχθεί αίτημα του διαχειριστή για μεταβίβαση της άδειας του σε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει αίτηση η οποία έχει εξεταστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.