Ανάκληση της άδειας

11.-(1) ΄Αδεια που χορηγήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, αν διαπιστώσει ότι -

(α) η χορήγηση της άδειας είχε βασιστεί σε λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες˙ ή

(β) ο διαχειριστής έχει παραβιάσει οποιοδήποτε όρο της άδειας ή οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(2) Για τους σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση στο διαχειριστή στην οποία καθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους δυνατό να ανακληθεί η άδεια και προσδιορίζεται η χρονική περίοδος εντός της οποίας ο διαχειριστής οφείλει -

(α) να συμμορφωθεί με τον όρο ή τους όρους της άδειας ή τη νομοθεσία που έχει παραβιάσει˙ ή

(β) να παραθέσει αιτιολογημένη άποψη αναφορικά με την πρόθεση της αρμόδιας αρχής να ανακαλέσει την άδεια.

(3) ΄Οταν παρέλθει η χρονική περίοδος που καθορίζεται στην ειδοποίηση του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή εξετάζει την τυχόν αιτιολογημένη άποψη του διαχειριστή και αποφασίζει όπως -

(α) προβεί σε ανάκληση της άδειας˙ ή

(β) απαιτήσει από το διαχειριστή όπως εντός καθορισμένης προθεσμίας προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αρθεί η παράβαση των όρων της άδειας ή της νομοθεσίας.

(4) Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει την ανάκληση της άδειας, τότε πληροφορεί γραπτώς το διαχειριστή για την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης.

(5) Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής παρέλειψε να συμμορφωθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας με απαίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ή ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, προβαίνει συστηματικά σε παραβιάσεις όρων της άδειας ή διατάξεων της νομοθεσίας, τότε μπορεί να προβεί σε ανάκληση της άδειας χωρίς άλλη προειδοποίηση και να καλέσει το διαχειριστή να τερματίσει τη διαχείριση του χώρου καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά του εντός αυτού. Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει τη διαχείριση του χώρου μέχρις ότου αναθέσει τη διαχείριση σε άλλο πρόσωπο.