Μέτρα επείγουσας φύσης

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 11, εάν ο διαχειριστής αρνείται ή παραλείπει να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εντός του χώρου σύμφωνα με απαίτηση της αρμόδιας αρχής και η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η λήψη των μέτρων αυτών είναι άμεσα αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου, τότε η αρμόδια αρχή μπορεί να προχωρήσει η ίδια στη λήψη των μέτρων αυτών και να απαιτήσει από το διαχειριστή την καταβολή των σχετικών δαπανών.