ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού που παρέχεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

«αιτητής» σημαίνει πρόσωπο που υποβάλει αίτηση με βάση το άρθρο 4·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

«διαχειριστής» σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου˙

«έγκριση εισόδου» σημαίνει έγκριση που παρέχει ο διαχειριστής για είσοδο σκάφους αναψυχής στο χώρο ελλιμενισμού˙

«κύριος του σκάφους» σημαίνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους και περιλαμβάνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνησή του˙

«σκάφος αναψυχής» σημαίνει σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς θαλάσσιας ψυχαγωγίας ή για θαλάσσια σπορ ή για παρεμφερείς σκοπούς, έστω και αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται για να χρησιμοποιείται για σκοπούς εξασφάλισης κέρδους και περιλαμβάνει σκάφος που διενεργεί παράκτιες τουριστικές εκδρομές, δεν περιλαμβάνει όμως σκάφος που χρησιμοποιείται για άλλης μορφής θαλάσσιες μεταφορές˙

«τέλη εισόδου» σημαίνει τέλη που εισπράττει ο διαχειριστής για την είσοδο σκάφους στο χώρο ελλιμενισμού˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τους υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντες˙

«χώρος ελλιμενισμού» ή «χώρος», σημαίνει τμήμα εδάφους που κηρύσσεται ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3.

Κήρυξη χώρου ελλιμενισμού

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιοδήποτε τμήμα εδάφους της Δημοκρατίας ως χώρο ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, για τη διαχείριση και λειτουργία του οποίου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Μετά την έκδοση του διατάγματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρεί αναγκαίες για την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου και στη συνέχεια να χορηγήσει άδεια διαχείρισης του χώρου σε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.