Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«άδεια» σημαίνει άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού που παρέχεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

«αιτητής» σημαίνει πρόσωπο που υποβάλει αίτηση με βάση το άρθρο 4·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει Δήμο ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

«διαχειριστής» σημαίνει το πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου˙

«έγκριση εισόδου» σημαίνει έγκριση που παρέχει ο διαχειριστής για είσοδο σκάφους αναψυχής στο χώρο ελλιμενισμού˙

«κύριος του σκάφους» σημαίνει τον ιδιοκτήτη του σκάφους και περιλαμβάνει το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη διακυβέρνησή του˙

«σκάφος αναψυχής» σημαίνει σκάφος το οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιείται για σκοπούς θαλάσσιας ψυχαγωγίας ή για θαλάσσια σπορ ή για παρεμφερείς σκοπούς, έστω και αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται για να χρησιμοποιείται για σκοπούς εξασφάλισης κέρδους και περιλαμβάνει σκάφος που διενεργεί παράκτιες τουριστικές εκδρομές, δεν περιλαμβάνει όμως σκάφος που χρησιμοποιείται για άλλης μορφής θαλάσσιες μεταφορές˙

«τέλη εισόδου» σημαίνει τέλη που εισπράττει ο διαχειριστής για την είσοδο σκάφους στο χώρο ελλιμενισμού˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τους υπ' αυτού εξουσιοδοτηθέντες˙

«χώρος ελλιμενισμού» ή «χώρος», σημαίνει τμήμα εδάφους που κηρύσσεται ως χώρος ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 3.