Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμος του 2007.